Obchodné podmienky

Dokument Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) spoločnosti Expat experts s. r. o. so sídlom na Štúrovej 11 v Bratislave, IČO: 47 051 639, zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 88162/B, (ďalej len Realitná kancelária alebo RK), na základe ktorých RK poskytuje zákazníkom – klientom svoje služby.

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky rámcovo upravujú podmienky za akých RK poskytuje zákazníkom – klientom svoje služby v súlade so živnostenským oprávnením a výpisom z OR.
Náplňou činnosti je najmä poskytovanie komplexných služieb na trhu s nehnuteľnosťami na území SR.
RK svoje služby poskytuje svojim zákazníkom-klientom (ďalej len Klienti) pričom týmito sú fyzické osoby (FO) alebo právnické osoby(PO), ktoré majú záujem o poskytnutie služieb RK a podľa toho či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt sa obchodno-právne vzťahy RK Klientmi riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Hlavná náplň a predmet poskytovaných služieb RK

 • sprostredkovanie PRENÁJMU nehnuteľnosti pre Klienta-prenajímateľa
 • sprostredkovanie NÁJMU nehnuteľnosti pre Klienta-nájomcu
 • sprostredkovanie PREDAJA nehnuteľnosti pre Klienta-predávajúceho
 • sprostredkovanie KÚPY nehnuteľnosti pre Klienta-kupujúceho
 • služba RELOCATION SERVICES & VISA pre Klientov-cudzincov

Uzatváranie zmlúv

RK prostredníctvom a v zastúpení svojich obchodných zástupcov –maklérov uzatvára s klientami zmluvy súvisiace s realizáciou predmetu služby, ktorú im poskytuje.
Takýmito zmluvami sú okrem iných najmä:

 • Rezervačná dohoda s klientom-záujemcom o nájom nehnuteľnosti
 • Zmluva o sprostredkovaní prenájmu nehnuteľnosti s klientom-prenajímateľom
 • Zmluva o sprostredkovaní nájmu nehnuteľnosti s klientom-záujemcom o nájom
 • Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti s klientom-predávajúcim
 • Zmluva o sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti s klientom-kupujúcim
 • Tripartitná zmluva pri predaji nehnuteľnosti (predávajúci, kupujúci, RK)

Uzatváranie zmlúv na diaľku alebo zmluvy uzatvorené mimo prevádzky sprostredkovateľa podľa § 102/2014 o ochrane spotrebiteľa


Odmena za poskytnuté služby–provízia

RK si v prípade poskytnutia svojich služieb nárokuje a účtuje Klientom sprostredkovateľskú odmenu – províziu. Aktuálny cenník služieb a provízií nájde klient na www.expat.sk / Naše služby & provízie tu alebo v sídle a prevádzke RK

RK vzniká voči Klientovi nárok na plnú výšku odmeny – provízie v danom obchodnom prípade ak bola naplnená podstata sprostredkovania. To znamená, že klient využil sprostredkovateľom realizovanú príležitosť na uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy a to bez ohľadu na to či rozsah služieb ponúkaných sprostredkovateľom nevyužil vôbec, využil čiastočne alebo v plnom rozsahu

Plnenie záväzkov a obmedzenie zodpovednosti

RK poskytuje Klientom svoje služby a pri svojej činnosti postupujes odbornou spôsobilosťou a starostlivosťou v súlade s dobrými mravmi, čestne, transparentne a v súlade so zákonmi SR.

RK pri realizácii obchodných prípadov navrhuje svojím Klientom postupy a zmluvné návrhy len s osobami, u ktorých je v dobrej viere možno predpokladať, že svoje sľuby a zmluvné záväzky budú aj plniť.
RK však nezodpovedá za plnenia zmluvných alebo finančných záväzkov tretích osôb medzi sebou navzájom a to ani v prípade, že takú zmluvu v rámci výkonu svojej činnosti a poskytnutia služieb Klientom navrhli. Celú zodpovednosť za záväzky a ich plnenie v plnom rozsahu znášajú len zmluvní účastníci.
RK tiež nezodpovedá za prípadné škody na majetku, ktoré môžu vzniknúť pri zmluvách medzi tretími stranami ktorých RK nie je priamym účastníkom.

Chcem
si prenajať