Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Expat Experts s.r.o.

Expat experts s. r. o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava,  IČO : 47 051 639
(ďalej len „Realitná kancelária“ alebo RK) zverejňuje v zmysle zák. č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa tento Reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  RK a spotrebiteľa FO v rámci reklamačného konania. Každý spotrebiteľ ako (ďalej len „klient“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

Vymedzenie reklamácie a poučenie klienta

Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku klienta  na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby.

Klient má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Klient pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Klient je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária určí spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Realitná kancelária pri uplatnení reklamácie vydá klientovi písomné potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu alebo internetového formulára, Realitná kancelária doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie klientovi na jeho email. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne. Realitná kancelária o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok Realitnej kancelárie na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

Poučenie o alternatívnom riešení sporov

Klient má právo obrátiť sa na RK so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.

Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej klient môže podať návrh na adrese:

Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.sk, adr@soi.sk.

Uplatnenie reklamácie

Klient môže uplatniť reklamáciu 

  • vyplnením firemného internetového formulára tu na www.expat.sk
  • alebo emailom na adrese office@expat.sk
  • alebo písomne doručenou poštou na adresu prevádzky Realitnej kancelárie
  • alebo osobne v prevádzke Realitnej kancelárie
Chcem
si prenajať