Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a firemné procesy GDPR pre spracovanie osobných údajov a poučenie klientov

Pre kvalitné poskytovanie služieb je pre nás nevyhnutné pracovať s osobnými údajmi našich klientov.

Spoločnosť  Expat experts s.r.o.- ďalej len „Prevádzkovateľ“, má nastavené všetky firemné procesy a spracúva osobné údaje klientov v súlade vypracovaným a certifikovaným Projektom GDPR na ochranu osobných údajov klientov (ďalej len „Projekt“).

Projekt a procesy sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) ako aj v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb – klientov

 (ďalej len „Klient“ alebo „dotknutá osoba“) o voľnom pohybe takýchto údajov. Projekt je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Klient kontaktovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky www.expat.sk, telefonicky, e-mailom, vyplnením internetového formulára dobrovoľne poskytuje Prevádzkovateľovi svoje osobné ako aj ďalšie zverené údaje (medzi ktoré patria aj web cookies). Klient (ústne, telefonicky, emailom, v internetovom formulári alebo prehliadači) dáva bezvýhradný súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, aby Prevádzkovateľ takto získané údaje po dobu trvania udeleného súhlasu spracúval.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, mailom ale aj telefonicky, alebo prostredníctvom web formuláru tu
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Odvolanie súhlasu so zasielaním marketingových kampaní a k odberu newslettera

Klient má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely marketingu a môže sa odhlásiť z odberu a ďalšieho zasielania priamo v zaslanom newsletteri alebo prostredníctvom web formuláru tu.

Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klienta taktiež na základe svojho oprávneného záujmu, ktorým je propagácia služieb Prevádzkovateľa, jeho činnosti, značky a skúseností vo vzťahu k dotknutým osobám (priamy marketing) formou priamej poštovej komunikácie s Klientom. Klient pre toto spracúvanie nedáva súhlas, avšak titulom na spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR / § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Osobné údaje Klienta uchovávame po dobu trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a registratúrnym plánom Prevádzkovateľa. Doba uchovávania osobných údajov sú tri roky od ich získania.

Namietanie spracúvania osobných údajov

Klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa prostredníctvom poštového styku alebo web formuláru tu

Ak Klient namieta spracúvanie svojich osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ osobné údaje Klienta prestane spracúvať a bez zbytočného odkladu ich vymaže.

Účel a spôsob spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klientov za účelom poskytovania svojich služieb v súvislosti s činnosťami a realizačnými procesmi služieb, ktorými sú okrem iných najmä:

 • Záznam o ponuke novej nehnuteľnosti na predaj/prenájom,
 • Záznam o dopyte Klienta na kúpu/nájom nehnuteľnosti,
 • Záznam o obhliadke nehnuteľnosti,
 • Zmluvy o sprostredkovaní predaja/prenájmu nehnuteľnosti.
 • Nájomné zmluvy a Kúpne zmluvy
 • Rezervačné dohody a Dohody o zložení zálohy ,Tripartitné zmluvy
 • Odovzdávacie protokoly
 • Návrhy na vklad do KN,

Zákonnosť – titul spracúvania osobných údajov Klienta

Pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, najmä príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmlúv a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien a dodatkov v internom systéme Prevádzkovateľa, je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Klienta pre tieto účely  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, teda oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

V prípade, že je medzi Klientom a Prevádzkovateľom uzatvorená Zmluva, na plnenie jej predmetu a kontroly jej plnenia zo strany Klienta, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy, je právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b), nariadenia, teda plnenie príslušnej zmluvy,

Spracúvanie osobných údajov za účelom serverových, webových, cloudových, IT služieb a realizácie inzercie cez internetové realitné portály v realitných softvéroch, t. j. ponuka nehnuteľností za účelom ich predaja, resp. prenájmu tretej osobe, pričom v príslušných realitných softvéroch sú k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu jednoduchšej identifikácie pre Prevádzkovateľa uvádzané aj niektoré osobné údaje dotknutej osoby ako vlastníka ponúkanej nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné tretím osobám – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, teda súhlas Klienta.

Vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, teda plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, najmä Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Evidencia pošty, jej správa a doručovanie/odosielanie z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa – právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, teda plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa Zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Reklama a marketing služieb a produktov Prevádzkovateľa, najmä zasielanie informačných newsletterov o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod. – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, teda súhlas Klienta so spracúvaním jeho osobných údajov a pri priamej poštovej komunikácii s Klientom, ktorý neudelil súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov je účelom spracúvania ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, teda oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 3 rokov od ich získania alebo poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané.

Práva Klienta – dotknutej osoby

Klient, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, môže kedykoľvek tohto požiadať o prístup k svojim osobným údajom, bude mu teda oznámené aké osobné údaje o ňom spracúva Prevádzkovateľ, na aký účel a na akom právnom základe. Na získanie týchto informácií môže Klient využiť kontaktné údaje Prevádzkovateľa uvedené v závere týchto zásad. Klient má právo, aby jeho osobné údaje boli vedené v správnom zložení a aktuálne (právo na opravu osobných údajov). Tiež má ako dotknutá osoba právo na vymazanie svojich osobných údajov, ak zanikol pre Prevádzkovateľa zákonný dôvod na ich spracúvanie. 

Klient má taktiež právo na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, ak:

 • bude namietať správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť daných osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov Klienta je nezákonné a tento namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov Klienta, ale potrebuje ich Klient osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • Klient ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta, ako dotknutej osoby.

Ako dotknutá osoba má Klient taktiež právo namietať spracúvanie osobných údajov, čo znamená, že má právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie Klienta vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje Klienta, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov Klienta, ktoré prevažujú nad právami Klienta alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Klient má taktiež právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, ako sa uvádza v týchto zásadách vyššie.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov.

Klient má taktiež právo získať od Prevádzkovateľa svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete prenášať k inému Prevádzkovateľovi. Osobné údaje Klienta sprístupníme vo forme, v akej si Klient požiada, najčastejšie v tabuľkovej štruktúre vo formáte PDF.

Prevádzkovateľ neaplikuje a neuplatňuje formy automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a osobné údaje Klienta neprenáša do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Pre prípady otázok alebo iných dopytov nad rámec uvedených otázok a odpovedí alebo uplatňovania práv Klienta spojených s jeho osobnými údajmi, môže Klient kontaktovať Prevádzkovateľ na kontaktných údajoch, ktoré sú uvedené nižšie v týchto zásadách.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom nevyhnutným pre realizáciu služieb ktorými sú najmä záujemci o kúpu, predaj, prenájom, nájom nehnuteľnosti, ako aj fyzické a právnické osoby ktoré s Prevádzkovateľom spolupracujú pričom týmito sú najmä:

 • realitní makléri vykonávajúci činnosť na základe poverenia Prevádzkovateľa
 • poverení pracovníci Prevádzkovateľa
 • poskytovateľ IT služieb Prevádzkovateľa
 • fotografi a architekti Prevádzkovateľa
 • advokáti, notári, súdni znalci
 • finanční, účtovní, hypotekárni a daňoví poradcovia, banky, poisťovne
 • exekútori, orgány činné v trestnom konaní

Všetci príjemcovia spolupracujúci s Prevádzkovateľom sú buď priamo viazaní zákonom alebo písomne zaviazaní alebo riadne vyškolení a poučení o spôsobe nakladania s takto získanými osobnými údajmi a majú samozrejme povinnosť mlčanlivosti a zákaz použitia týchto získaných údajov pre iný účel než na ktorý ich Prevádzkovateľ poskytol. Ak má daný subjekt postavenie Sprostredkovateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov, je s ním uzatvorená zmluva podľa ustanovenia § 34 a súv. zákona.

V prípade potreby sa Klient môže obrátiť s podnetom vo veci ochrany jeho osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail:

 statny.dozor@pdp.gov.sk 
tel.: 421 02 3231 3214.

Tento dokument nadobúda účinnosť 25.05.2018

V prípade, že ako dotknutá osoba budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese: 

 office@expat.sk

alebo priamo v sídle firmy:
Expat experts s. r. o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava

Chcem
si prenajať