Naše služby & provízie

RK poskytuje Klientom svoje služby a pri svojej činnosti postupuje s odbornou spôsobilosťou a starostlivosťou v
súlade s dobrými mravmi, čestne, transparentne a v súlade so zákonmi SR.

RK pri realizácii obchodných prípadov navrhuje svojím Klientom postupy a zmluvné návrhy len s osobami, u ktorých je
v dobrej viere možno predpokladať, že svoje sľuby a zmluvné záväzky budú aj plniť.


  • s Vami pri úvodnej obhliadke nehnuteľnosti odkonzultuje všetky kroky, ktoré nám spoločne pomôžu nehnuteľnosť úspešne prenajať.

  • ktorá sa odvíja od lokality, veľkosti, vybavenia a samozrejme konkurencieschopnosti Vašej nehnuteľnosti na realitnom trhu.
   Odsúhlasíme si spoločne postup pri stanovení inzertnej ponukovej ceny prenájmu.

  • ktoré s Vami prediskutuje náš náborový špecialista:

   • maximálny počet osôb, deti, domáce zviera
   • očakávanú dobu nájmu, dátum začiatku nájmu
   • výšku nájomnej kaucie, výška zálohových platieb za energie a služby
   • možnosti pripojenia internetu a TV
   • možnosti dozariadenia a dovybavenia nehnuteľnosti
  • a preto každú nehnuteľnosť v našom portfóliu nafotí náš profesionálny firemný fotograf. Pri vybraných nehnuteľnostiach vyhotovíme 3D vizualizáciu (interiérový scan nehnuteľnosti scannerom MATTERPORT), pôdorys, video, prípadne využijeme aj ďalšie nástroje, ktoré nám pomôžu Vašu nehnuteľnosť záujemcom o nájom odprezentovať.

   Z dôvodu dodržania firemných štandardov kvality a autorského zákona pracujeme výlučne s fotografiami nehnuteľnosti a záznamami, ktoré sami ako firma zabezpečíme.

  • Spracovanú ponuku zverejníme na našej webovej stránke, ako aj na najväčších slovenských a zahraničných realitných portáloch. Zároveň nehnuteľnosť ponúkneme priamo klientom–záujemcom, ktorých evidujeme v našej rozsiahlej databáze. Spolupracujeme aj s profesionálmi z iných RK, preto nemusíte duplicitne zadávať Vašu nehnuteľnosť aj do iných RK.

  • Naši jazykovo vybavení makléri zorganizujú obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami, odprezentujú nehnuteľnosť a jej okolie, odpovedia na otázky ohľadne možnosti parkovania, dopravnej dostupnosti, obchodov, služieb, možnosti škôl pre deti, bezpečnosť, prípadne iné výhody – nevýhody.

   O priebehu obhliadok Vás priebežne naši makléri informujú.

   Na realizáciu obhliadok nám s dôverou môžete zveriť kľúče od Vašej nehnuteľnosti.

  • naši makléri dohodnú a vyjednajú podmienky nájmu medzi Vami ako prenajímateľom a nájomcom a to najmä výšku nájmu, dobu nájmu, nájomnú kauciu, výpovedné lehoty, prípadné dozariadenie alebo dovybavenie, výšku preddavkov za energie a služby, servisné poplatky…

   Pripravíme návrh nájomnej zmluvy a asistujeme až do jej úspešného podpisu všetkými  zmluvnými stranami.

  • Naši makléri asistujú pri odovzdaní, vypracujú odovzdávací protokol k predmetu nájmu (aj v slovensko-anglickej verzii, keď je potrebná), skontrolujú stav meračov energií, nafotia stav nehnuteľnosti pri odovzdaní.

  • s Vami radi odkonzultujeme problémy, ktoré počas doby prenájmu môžu nastať.
   Naše oddelenie náboru a manažmentu nehnuteľností Vás bude priebežne kontaktovať či je priebeh realizovaného prenájmu v poriadku

   Pred ukončením nájomnej zmluvy Vás budeme vopred kontaktovať, aby sme mohli opäť hľadať nového nájomcu tak, aby Vaša nehnuteľnosť bola neustále prenajatá.

  • Pri realizácii prenájmov (1-3 roky) je provízia účtovaná prenajímateľovi vo výške skutočne dohodnutého jednomesačného nájomného za nehnuteľnosť bez energií a služieb.

   Pri realizácii dlhodobých prenájmov (viac ako 3 roky) s bonitnými nájomcami, ako sú napríklad zastupiteľské úrady a ambasády, je účtovaná provízia po dohode až do výšky 3 mesačných nájmov.

   RK si vyhradzuje právo a bežne účtuje províziu od oboch zmluvných strán – od prenajímateľa, ako aj nájomcu.

   K cene služby je vždy účtovaná DPH v súlade s aktuálnymi daňovými predpismi.

  • podľa Vašich požiadaviek a v rámci Vášho mesačného rozpočtu. Kontaktujte nás telefonicky, e-mailom, alebo nás navštívte osobne v sídle našej spoločnosti v centre Bratislavy, porozprávame sa o Vašich požiadavkách na bývanie alebo podnikanie, pripravíme pre Vás ponuku vhodných nehnuteľností a zorganizujeme obhliadky nehnuteľností podľa Vašich časových možností. Od mnohých nehnuteľností máme kľúče, sme flexibilní a vieme zabezpečiť obhliadky prakticky ihneď, aj vo večerných hodinách alebo cez víkendy.

   • dohodnutie a realizáciu obhliadok na Vami vybrané nehnuteľnosti a ich odprezentovanie, pričom Vám ochotne odpovedia na otázky ohľadne možnosti parkovania, dopravnej dostupnosti, obchodov, úradov, služieb, možnosti škôl pre deti, bezpečnosti, prípadne iné výhody-nevýhody
   • k vybranej nehnuteľnosti záujemca deklaruje svoj záujem o uzatvorenie nájomnej zmluvy podpisom rezervačnej dohody a zaplatením rezervačného poplatku. Ak prenajímateľ nepristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, je rezervačný poplatok záujemcovi vrátený v plnej výške.
   • maklér pre Vás dohodne podmienky nájmu a pripraví návrh nájomnej zmluvy
   • maklér Vám bude asistovať aj pri prevzatí nehnuteľnosti na začiatku nájmu
  • K vybranej nehnuteľnosti Vám pomôžeme vyjednať čo najvýhodnejšie podmienky nájmu medzi Vami a prenajímateľom, výšku nájmu, dobu nájmu, nájomnú kauciu, výpovedné lehoty, prípadné dozariadenie alebo dovybavenie nehnuteľnosti, výšku preddavkov na energie a  služby, servisné poplatky.
   Zmluva je štandardne vyhotovená v slovensko-anglickej verzii.

  • Naši makléri vyhotovia odovzdávací protokol k predmetu nájmu v slovenskej alebo slovensko-anglickej verzii, skontrolujú a nafotia merače energií, stav nehnuteľnosti pri prevzatí, poradia možnosti pripojenia internetu a TV, odporučia výber doplnkových služieb ako napr. upratovanie.
   Naši makléri Vám radi poradia aj pri riešení problémov vzniknutých v priebehu nájmu.

  • Za službu sprostredkovanie nájmu nehnuteľnosti je provízia účtovaná nájomcovi vo výške  skutočne zmluvne dohodnutého jednomesačného nájomného (bez energií a služieb).

   K cene služby je účtovaná DPH v súlade s aktuálnymi daňovými predpismi.

  • ktorý bude mať realizáciu predaja Vašej nehnuteľnosti na starosti od začiatku zadania až do ukončenia úspešnej realizácie predaja.

  • ktorá sa odvíja od lokality, veľkosti, vybavenia a  samozrejme konkurencie iným porovnateľným nehnuteľnostiam v danej lokalite na aktuálnom realitnom trhu.
   Maklér s Vami prediskutuje postup pri stanovení optimálnej ponukovej ceny a spôsob jej prezentácie, prediskutuje možnosti prípadnej korekcie ponukovej ceny a podmienok predaja.

  • a preto každú nehnuteľnosť v našom portfóliu nafotí náš profesionálny firemný fotograf. Pri vybraných nehnuteľnostiach vyhotovíme 3D vizualizáciu (interiérovým scannerom MATTERPORT), pôdorys, video, prípadne využijeme aj ďalšie nástroje, ktoré nám pomôžu Vašu nehnuteľnosť odprezentovať záujemcom o kúpu. Z dôvodu dodržania firemných štandardov kvality a autorského zákona pracujeme výlučne s fotografiami a záznamami nehnuteľnosti, ktoré sami ako firma zabezpečíme.

  • Spracovanú ponuku zverejníme na našej webovej stránke, ako aj na najväčších slovenských a zahraničných realitných portáloch. Zároveň nehnuteľnosť ponúkneme priamo klientom–záujemcom, ktorých evidujeme v našej rozsiahlej databáze. Spolupracujeme aj s profesionálmi z iných RK, preto nemusíte duplicitne zadávať Vašu nehnuteľnosť aj do iných RK.

  • So záujemcami o kúpu zorganizujeme obhliadky nehnuteľnosti.
   O výsledkoch a rokovaniach s nimi Vás budeme priebežne informovať.
   Na realizáciu obhliadok nám s dôverou môžete zveriť kľúče od nehnuteľnosti.

  • S našim právnym oddelením pripravíme všetky realizačné dokumenty na predaj nehnuteľnosti. Obvykle je prvou fázou predaja tripartitná zmluva, následne samotná kúpna zmluva.
   Dôležitou súčasťou je aj dohodnutie mechanizmu uvoľnenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho, výber najvhodnejšieho depozitára, voľba notárskej, advokátskej alebo bankovej depozitnej úschovy.
   Zabezpečíme a dohliadneme na úspešnú realizáciu vkladu kúpnej zmluvydo Katastra nehnuteľností.
   Na záver Vám pomôžeme pri odovzdaní nehnuteľnosti novému kupujúcemu, ako aj s prepisom dodávaných médií elektriny, plynu.
   Úplne najdôležitejšie je aby ste ako predávajúci na konci procesu uvideli celú kúpnu cenu na svojom bankovom účte.

  • Štandardná odmena RK pri poskytnutí a realizácii služby PREDAJ pre predávajúceho je 3,6% (vrátane DPH) z finálnej realizovanej  kúpnej ceny za nehnuteľnosť.
   Táto provízia môže byť po dohode účastníkov vyúčtovaná predávajúcemu, alebo kupujúcemu, alebo medzi nich po vzájomnej dohode s RK rozdelená.

   • poplatky notára za overovanie podpisov a listín a plných mocí
   • poplatky notára za zloženie rezervačnej zálohy
   • základný poplatok za vklad do Katastra nehnuteľnosti
 • Kontaktujte nás telefonicky, e-mailom, alebo nás navštívte osobne v sídle našej spoločnosti v centre Bratislavy, porozprávame sa o Vašich požiadavkách na bývanie alebo podnikanie, pripravíme pre Vás ponuku vhodných nehnuteľností a zorganizujeme obhliadky nehnuteľností podľa Vašich časových možností. Od mnohých nehnuteľností máme kľúče, sme flexibilní a vieme zabezpečiť obhliadky prakticky ihneď, aj vo večerných hodinách alebo cez víkendy.

   • dohodnutie a realizáciu obhliadok na Vami vybrané nehnuteľnosti a ich odprezentovanie, pričom Vám ochotne odpovie na otázky ohľadne technického a stavebného stavu nehnuteľnosti, vecných bremien, tiarch, mesačných prevádzkových nákladov, možnosti parkovania, dopravnej dostupnosti, prípadne iné výhody-nevýhody
   • k vybranej nehnuteľnosti záujemca deklaruje svoj záujem uzatvorením tripartitnej zmluvy – rezervačnej dohody a zaplatením rezervačnej zálohy
   • preverenie všetkých dostupných podkladov a dokladov k predmetnej nehnuteľnosti, List vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy, nadobúdacie listiny, znalecký posudok
   • konzultácie s našim hypotekárnym špecialistom
   • dohodnutie podmienok kúpy nehnuteľnosti a naše právne oddelenie pripraví návrh tripartitnej zmluvy
  • S našim právnym oddelením pripravíme všetky realizačné dokumenty na kúpu nehnuteľnosti. Obvykle je prvou fázou kúpy tripartitná zmluva, následne samotná kúpna zmluva.
   Dôležitou súčasťou je aj dohodnutie podmienok uvoľnenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho, výber najvhodnejšieho depozitára, voľba notárskej, advokátskej alebo bankovej depozitnej úschovy.
   Zabezpečíme a dohliadneme na úspešnú realizáciu vkladu kúpnej zmluvy do Katastra nehnuteľností a doručíme List vlastníctva na meno kupujúceho.
   Úplne najdôležitejšie je, aby ste ako kupujúci na konci procesu mali nielen kľúče, ale dostali Vašu novú nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva.

  • Môžeme Vám pomôcť aj pri odovzdaní nehnuteľnosti a s prepisom energií.

   • poplatky notára za overovanie podpisov a listín a plných mocí
   • poplatky notára za zloženie rezervačnej zálohy
   • základný poplatok za vklad do Katastra nehnuteľnosti
 • Pre klienta a jeho rodinných príslušníkov zabezpečíme realizáciu a vybavenie všetkých dokumentov, ktoré sú pre bývanie a prácu na území SR potrebné, VISA, pracovné, rezidenčné povolenie, doklady cudzineckej polície.
  Tieto služby vieme zabezpečiť pre klientov ktorí sú EU rezidenti, ale aj pre klientov z krajiny pôvodu mimo EU.
  Služba je klientom poskytovaná našimi anglicky hovoriacimi odborníkmi na relokačné služby.

  • Podľa rozsahu požiadaviek klienta vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku

 • K jednotlivým typom poskytovaných služieb sú účtované provízie za sprostredkovanie, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade s našim maklérom dohodnuté inak.

  RK si vyhradzuje právo nárokovať a účtovať províziu osobitne od prenajímateľa, ako aj od nájomcu v rámci realizácie toho istého obchodného prípadu.
  RK si vyhradzuje právo nárokovať a účtovať províziu osobitne od predávajúceho, ako aj od kupujúceho v rámci realizácie toho istého obchodného prípadu.

  RK vzniká voči klientovi nárok na plnú výšku odmeny-provízie v danom obchodnom prípade, ak bola naplnená podstata sprostredkovania a klient využil sprostredkovateľom realizovanú príležitosť na uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy a to bez ohľadu na to, či celý rozsah služieb ponúkaných sprostredkovateľom nevyužil vôbec, využil čiastočne alebo v plnom rozsahu.

  Ku všetkým účtovaným províziám a cenám služieb je účtovaná DPH.
  (zmena vyhradená v súlade s aktuálnymi daňovými predpismi)

 • Naša spoločnosť má širokú domácu a zahraničnú klientelu – súkromné osoby, ale aj firmy: manažéri firiem, diplomati, pracovníci z IT sektoru a automobiliek, lekári, solventní domáci klienti, ale aj zahraniční študenti.

  Medzi našich spokojných klientov okrem iných patrí aj:
  VOLSKWAGEN, AUDI, SAMSUNG, DELL, IBM, AMAZON, LIDL, ČSOB, SLSP

Chcem
si prenajať